Výběrové řízení - Mateřská škola Terronská

Výběrové řízení

testování pro děti

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.3/2021. Název zadavatele: Mateřská škola Terronská IČO zadavatele: 70886466 Sídlo zadavatele: Terronská 20/200 Praha 6 Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: ředitelka školy Daniela Pobočková Kontaktní osoba: Daniela Pobočková Telefon : / E-mail: 728534111 skolka@terronka.cz

Vymezení předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka certifikovaných sad k neinvazivnímu odběru biologického vzorku slin- cucání tampónu pro preventivní testování COVID-19 pomocí RT-PCR dle předchozího požadavku zadavatele obsaženého v příslušné objednávce a zajištění zpracování a vyhodnocení testů pro děti s využitím metody „poolování“ včetně logistiky předání materiálu z/do laboratoře po odběru 1× týdně ve čtvrtek z/do mateřské školy, přičemž 1.dodávka proběhne v den před vlastním testováním. Podmínkou je zpracování dodaných vzorků akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2013, která je držitelem oprávnění k testování COVID-19 vydaným SZÚ a garantované minimální (……70) a maximální množství (……..161) testovacích sad na 1 testování. Aktuální počet požadovaných testů bude 1× týdně emailem sdělen kontaktní osobou do laboratoře nejpozději v úterý daného týdne a požadované množství testů dodáno nejpozději ve středu Kritéria a způsob hodnocení nabídek Hodnotící kritérium – nejnižší jednotková nabídková cena 1 (jedné) testovací sady v Kč bez DPH včetně logistiky dovozu, odvozu z/do laboratoře a mateřské školy a vyhodnocení testů.

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky

 • Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku a dále doklady prokazující certifikaci testovacích sad a akreditaci laboratoře, kde budou zpracovávány výsledky
 • Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.
 • Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH včetně dopravy, logistiky a vyhodnocení testů.
 • V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.
 • Nabídková cena je osvobozena od DPH.
 • Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
 • Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email skolka@terronska.cz nebo datovou schránkou py7k2fv, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT – Nabídka k VŘ č.3/2021 “

do 23. 4. 2021 do 12,00 hodin. –

 • Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
 • Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace: duben-červen 2021

Platební podmínky: splatnost faktury bude minimálně do 14 dnů po obdržení výsledků testů spolu s předávacím protokolem

Závěrečná ustanovení

 • Zadavatel neposkytuje zálohy.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.
 • Zakázka může být ukončena v návaznosti na změnu státem distribuovaných testů k zajištění testování dětí v MŠ.
 • Zadavatel předložené nabídky nevrací.
 • Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
 • Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
 • Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

V Praze dne 16. 4. 2021 Pobočková Daniela…
ředitelka školy