Denní program - Mateřská škola Terronská

Denní program

Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Pro práci s dětmi jsme zvolili metody prožitkového učení a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, situačního učení, spontánního sociálního učení.

V předškolním vzdělávání uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené.

Pracujeme podle „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“

Kurikulum:

Od chvíle, kdy lidská bytost přišla na svět, stala se komunikace nejdůležitějším faktorem určujícím, jaké vztahy si člověk vybuduje, co se mu v životě přihodí, jak dokáže přežít, rozvíjet důvěrné vztahy, jak bude výkonný, jaký dá životu smysl (V.Satirová)

Rámcové cíle (záměry):

 • Zajistit maximální a harmonický rozvoj schopností,které jsou nutné pro přirozený rozvoj řeči
 • Rozvoj pohybového projevu a tělesné zdatnosti
 • Rozvoj tvořivosti,sa­mostatnosti a zdravého sebevědomí

Klíčové kompetence (výstupy):

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Vzdělávací obsah „Rámcového vzdělávacího programu“ je uspořádán do pěti oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

Tyto oblasti nazývané:

 • dítě a jeho tělo
 • dítě a jeho psychika
 • dítě a ten druhý
 • dítě a společnost
 • dítě a svět

jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu s názvem Barevná abeceda, který byl vytvořen pedagogickým kolektivem přímo pro potřeby naší mateřské školy.

V odpoledních hodinách se děti mohou zúčastnit zájmových kroužků vedených lektory.

Kroužky:

 • sportovní hry
 • keramika
 • angličtina
 • flétna
 • balet
 • hrátky se slovíčky
1290609209-w-keramika-img_3576.jpg 1290609210-w-keramika-img_3580.jpg
1290615208-w-keramika-img_3578.jpg 1290615208-w-telocvicna-img_3617.jpg
1290615208-w-telocvicna-img_3616.jpg 1290615208-w-telocvicna-img_3618.jpg

Přiložené dokumenty