Denní program - Mateřská škola Terronská

Denní program

Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Pro práci s dětmi jsme zvolili metody prožitkového učení a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, situačního učení, spontánního sociálního učení.

V předškolním vzdělávání uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené.

Pracujeme podle „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“

Kurikulum:

Cokoli se ve škole dělá, nechť slouží a napomáhá budoucímu životu (J.A.Komenský)

Rámcové cíle (záměry):

 • Řeč je komunikační dovednost – rozvoj řeči
 • Pohyb je biologická potřeba – rozvoj pohybových schopností
 • Myšlení je otevřená brána –rozvoj myšlení a tvořivosti
 • Cit je koření života – rozvoj zdravého sebevědomí, samostatnosti,en­viromentálního cí­tění

Klíčové kompetence (výstupy):

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Vzdělávací obsah „Rámcového vzdělávacího programu“ je uspořádán do pěti oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

Tyto oblasti nazývané:

 • dítě a jeho tělo
 • dítě a jeho psychika
 • dítě a ten druhý
 • dítě a společnost
 • dítě a svět

jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu s názvem Tajemství modré planety, který byl vytvořen pedagogickým kolektivem přímo pro potřeby naší mateřské školy.

Program je spolufinancován z EU.

V odpoledních hodinách se děti mohou zúčastnit zájmových kroužků vedených lektory.

Kroužky:

 • sportovní hry
 • keramika
 • angličtina
 • pohybové hry
1290609209-w-keramika-img_3576.jpg 1290609210-w-keramika-img_3580.jpg
1290615208-w-keramika-img_3578.jpg 1290615208-w-telocvicna-img_3617.jpg
1290615208-w-telocvicna-img_3616.jpg 1290615208-w-telocvicna-img_3618.jpg

Přiložené dokumenty